,

SDE - System Dozoru Elektronicznego

Co to jest SDE?

SDE (System Dozoru Elektronicznego) – system umożliwiający odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych, polegający na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne.

Warunki odbywania kary, warunki i tryb orzekania, sposób organizacji, kontrolowanie i nadzór na wykonywaniem kary reguluje ustawa z dnia z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.2010.142.960 z późn. zm.).

Dla kogo dozór?

Przede wszystkim, odbywanie kary w SDE wymaga dużej dawki samodyscypliny oraz niekiedy radykalnej zmiany dotychczasowych nawyków. W konsekwencji osoby, które nie są w stanie całkowicie podporządkować się pod system, nie mają wielkich szans na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny udziela, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku;

2) nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym" czyli tzw. multirecydywa;

3) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

4) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

5) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę (udzieloną na piśmie, obejmującą także umożliwienie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych; cofnięcie zgody po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne);

6) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w SDE pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Dozór elektroniczny można zastosować także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Odbywanie kary w SDE:

Od strony technicznej System Dozoru Elektronicznego składa się z nadajnika zainstalowanego w wodoodpornej i antyalergicznej opasce mocowanej na nodze lub przegubie dłoni przypominający wyglądem zegarek oraz urządzenia monitorującego zamontowanego w miejscu odbywania kary. Urządzenia te kontrolują wykonywanie przez skazanego zaleceń sądu i ustalają fakt przebywania w miejscu odbywania kary w wymaganych przez sąd godzinach. W przypadku nieobecności lub spóźnienia urządzenie monitorujące natychmiast powiadamia o tym zdarzeniu Centralę Monitorowania, która dokładnie rejestruje przebieg kary. O każdym takim fakcie natychmiast informowany jest również sędzia penitencjarny i zawodowy kurator sądowy.1

Podstawowym obowiązkiem skazanego odbywającego karę w ramach SDE jest pozostawanie w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie oraz przestrzeganie porządku prawnego. Sąd penitencjarny określa przy tym przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:

1) świadczenia pracy;

2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;

3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;

4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;

5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;

6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;

7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest pomoc w readaptacji skazanych, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania);

8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

10) dokonania niezbędnych zakupów.

Jeżeli w trakcie wykonywania kary zaistnieją szczególne okoliczności, ustalony przez sąd penitencjarny harmonogram może zostać zmieniony np. w sytuacji zmiany miejsca i godzin wykonywania pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE należy złożyć do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub miejsca odbywania kary w przypadku osób, które już przebywają w zakładzie karnym). Wniosek powinien być tak skonstruowany, aby wykazać istnienie wszystkich niezbędnych do udzielenia zezwolenia warunków.

Podsumowanie:

Poza oczywistą korzyścią w postaci uniknięcia rygorów izolacji więziennej oraz pozostania w społeczeństwie, sumienne wykonywanie obowiązków nałożonych postanowieniem sądu penitencjarnego umożliwia skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, gdy skazany odbywa zastępczą karę pozbawienia wolności.

Kluczem do uzyskania zezwolenia na odbywanie kary w SDE - podobnie jak opisanego w poprzednim wpisie odroczenia wykonania kary - jest logiczne i wyczerpujące uzasadnienie swoich twierdzeń oraz powołanie wiarygodnych dowodów (dokumenty, świadkowie, biegli itp.). Z doświadczenia wynika, iż im bardziej obszerny materiał dowodowy potwierdzający stanowisko i argumenty podniesione we wniosku, tym większe szanse na pozytywne jego rozpatrzenie przez sąd.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane z opisanym zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Tomasz Waszkiewicz w Białymstoku.

adwokat Tomasz Waszkiewicz

1 http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/?page_id=64